صفحه اول

 زمان های مهم

 ثبت نام و ارسال چکیده

 سخنران های مدعو

 نمایشگاه

 برنامه کنفرانس

 کتابچه چکیده مقالات

 برگزار کنندگان

 پوستر کنفرانس

 کارگاه

 محل برگزاری

 اطلاعات روز برگزاری

 تماس با ما

 NSSC98

 NSSC96

 NSSC95

 NSSC94

 NSSC93

 NSSC92

 NSSC91

 NSSC90

 

 

 

 

زمان های مهم

مهلت ثبت نام همراه با ارسال چکیده مقاله: 15 آبان ماه 1399

مهلت ثبت نام بدون چکیده مقاله: 26 آبان ماه 1399

داوری چکیده ها و تعیین برنامه ارائه های شفاهی و پوستر: 15 تا 20 آبان ماه 1399

اعلام برنامه کنفرانس: 20 آبان ماه 1399

برگزاری کنفرانس: 29 آبان ماه 1399