صفحه اول

 زمان های مهم

 ثبت نام و ارسال چکیده

 سخنران های مدعو

 نمایشگاه

 برنامه کنفرانس

 کتابچه چکیده مقالات

 برگزار کنندگان

 پوستر کنفرانس

 کارگاه

 محل برگزاری

 اطلاعات روز برگزاری

 تماس با ما

 NSSC96

 NSSC95

 NSSC94

 NSSC93

 NSSC92

 NSSC91

 NSSC90

 

 

 

زمان های مهم

اعلام برنامه کارگاه: 30 بهمن ماه 1397

مهلت ثبت نام همراه با ارسال چکیده مقاله: 18 فروردین ماه 1398

مهلت ثبت نام بدون چکیده مقاله: 1 اردیبهشت ماه 1398

داوری چکیده ها و تعیین برنامه ارائه های شفاهی و پوستر: 18 تا 23 فروردین ماه 1398

اعلام برنامه کنفرانس: 24 فروردین ماه 1398

برگزاری کنفرانس: 12 اردیبهشت ماه 1398

برگزاری کارگاه: 13 اردیبهشت ماه 1398