صفحه اول

 زمان های مهم

 ثبت نام و ارسال چکیده

 سخنران های مدعو

 نمایشگاه

 برنامه کنفرانس

 کتابچه چکیده مقالات

 برگزار کنندگان

 پوستر کنفرانس

 کارگاه

 محل برگزاری

 اطلاعات روز برگزاری

 تماس با ما

 NSSC96

 NSSC95

 NSSC94

 NSSC93

 NSSC92

 NSSC91

 NSSC90

 

 

 

سخنران های مدعو

Prof. Abbas Behjat
Department of Physics, Yazd University
Improved stability of perovskite solar cells towards humidity via interface engineering

 

   
Prof. Yaser Abdi
Department of Physics, University of Tehran
Carrier Transport in Organic Solar Cells
 
 
   
Prof. Hashem Shahroosvand
  • Department of Chemistry, University of Zanjan
  • Molecularly Engineered Sensitizes and HTMs for DSSC and PSC